RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania zostały określone ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016 poz. 352).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. Udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (www.bip.kpts.com.pl)
 2. Udostępniona w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (www.kpts.com.pl)
 3. Udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. lub w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.
 4. Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (www.bip.kpts.com.pl) lub w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. (www.kpts.com.pl) nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

 1. umieszczania wzmianki o źródle pozyskania informacji sektora publicznego poprzez podanie pełnej nazwy Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku;
 2.  podania daty wytworzenia oraz pozyskania informacji publicznej;
 3. nie modyfikowania pozyskanej treści informacji publicznej;
 4. poinformowania o przetworzeniu pozyskanej informacji, jeżeli takie przetworzenie ma miejsce.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. i w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. we Włocławku (www.kpts.com.pl);
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i w serwisie internetowym Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. oraz nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków, np. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii, koszty elektronicznych nośników danych, czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie np. koszty przesyłki.

Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.Opublikował: Łukasz Korczak
Publikacja dnia: 24.02.2017
Podpisał: Marcin Jakubczyk
Dokument z dnia: 23.02.2017
Dokument oglądany razy: 4 121